Čtenářský náčrtník Petra Čermáčka (2)

Periferie, opouštěný, opuštěný svět, který může evokovat na jedné straně až lhotákovskou idylu, na straně druhé ponurou atmosféru kyberpunkových dystopií, je prostorem, ke kterému se Vít Janota opakovaně vrací – introvertně, sugestivně, evokačně. V Poslední zprávě z obleženého města (Dauphin 2021) „palčivá důvěrnost rozpraskaného asfaltu chodníků“ a „číhavá ostražitost betonových opršelých prolézaček“ přináší nejen očekávaný melancholický pocit odcházení, ale především vytváří průzor pro zahlédnutí toho, jak „někde pod povrchem / cosi o cosi vytrvale tluče / Něco uvolněného / co bylo vždycky / fixováno v pevné poloze / o něco vzpříčeného / co se léta / pohybovalo volně“. „Všechna ta místa / kde se neodvratným magnetismem / hromadí odložený zahradní nábytek“ jsou součástí mlčenlivých zpráv, na které čekáme, aniž si to uvědomujeme. Janotova poezie bývala označována jako civilní, což je oprávněné a pochopitelné, leč neúplné, Janota je, zejména v posledních sbírkách, především metafyzickým chodcem po městských i mimoměstských krajinách: „…čas / na písčitém břehu / jen nerozhodně přešlapoval / v optickém klamu dvou proti sobě postavených / symetricky obrácených řad identických entit“. Přehledná struktura textu, plasticita obrazů a imaginace ve vzácném sepětí s analytičností dávají Janotovým básním nejen mimořádnou osobitost, ale zároveň umožňují rytmické čtení, bez zadrhnutí, úkroků. Kdybych měl čtenářský pocit vtělit do sloganu, je Poslední zpráva z obleženého města složitou poezií se snadným čtením. Podobné ustrojení nacházím u některých Severoameričanů či Severoevropanů (například i u Tomase Tranströmera, kterého Janota překládal) a je jedním z důvodů, proč pro ně mám, stejně jako pro Janotu, takovou slabost, proč se k nim stále vracím. „Jsem popravčí četou / bludných morénových balvanů / Jsem Nepřibližuj se ke stínům / neboť stíny se přiblíží k tobě / A budou postávat / v odlehlých koutech chodeb / a budou v dlaních rozpačitě žmoulat / vysoké chlupaté čepice / slunečního svitu / Jsem posledním stojícím mostem / na cestě ke konci imaginace / Už dávno jsem vyzradil / všechna svá tajemství / A to co rostlo / mezi rezavými kolejemi / seřazovacího nádraží / byl zase jen plevel“.

Číst si v krásných soukromých tiscích vydávaných Michaelou a Lubošem Drtinovými je požitek, starosvětský a nenahraditelný – knížek takhle fortelně ručně udělaných, a navíc textově výborných u nás moc nevychází. Mám štěstí, že mě jimi moje žena pravidelně obdarovává. Posledním přírůstkem je sbírka Stanislava Hausvatera Vidlema (2021). Poezií je již sama tiráž: „Sazba písmem Josef (Storm Type Foundry), knihařské zpracování Na vejminku.“ Papír, písmo, ruční šití, skvostně jednoduchá obálka, krásný tisk na titulní straně – vše neokázalé, čisté, zcela odpovídající charakteru Hausvaterových básní. „Nejen indián, já taky / jsem vytlačován ze svého území, / žiju v rezervaci / a bílý otec na mne blahosklonně kývá / Z východu Čepro / na západě Futaba / od jihu železnice / a na severu evropsky významná lokalita / Svému příbytku říkám Obrtlík / neboť je obehnán silnicí a kolejema / Když vycházím ze vrat / s koněm, se psem nebo s oběma / jede auto, jedno, dvě, tři / a když ne tak zvoní zvonec / závory padají a je tu vlak / a zvuk zvonu mlátí do úmoru, / žádný z psů, které jsem kdy měl, / nepošel přirozenou smrtí, / jejich kosti byly rozdrceny / koly aut anebo vlaku / Na Obrtlíku jsem obklíčen / Můžu odejít pryč, / ale kam když všude je to stejné / já jsem tu doma!“ Hausvater žije v obci Mírovka, vyučil se chovatelem hospodářského zvířectva, prošel řadou povolání (kočí, traktorista, krmič býků, prodejce knih…), před několika lety vystudoval religionistiku na Univerzitě v Hradci Králové, v roce 2014 převzal po Jiřím Reynkovi žezlo kostelníka farního chrámu ve Svatém Kříži, od června 2021 je správcem Reynkova petrkovského sídla. Vše vyjmenované se v básních odráží, s undergroundovou přímočarostí, odhodlaným vzdorem, gellnerovským sarkasmem a sebeironií, s odůvodněnými pochybnostmi nad směřováním světa. „Pokrok je už tak daleko, / že nenajdu před domem louži / i když prší, vše dokonalé / kde si ale mám umejt slepičinec / který se mi přilepil / zespodu na botu!“ Hausvaterovy deziluze sdílím, nedopočítal bych se, kolikrát mi na mysl v posledních letech přišel povzdech podobný tomu, kterým končí báseň „Tolik všeho“ věnovanou náčelníku Seatlovi (přepis jeho řeči k prezidentu USA z roku 1855 „Jsme částí země“ mi v časech raně vysokoškolských učaroval): „A tolik bláhovosti a marnosti v Homo mozcích / se každý den rodí víc a víc!“ A stejně jako Hausvater hledám své malé exily, svou „dílnu“: „Snad ještě v dílně / jsem svým pánem / jak ryba v bezpečí tůně / skrytá před kormoránem“. Na koho se knížka nedostane (vyšla v počtu 40 číslovaných výtisků), může si některé Josefem Mlejnkem vybrané básně přečíst v revue Kontexty https://casopiskontexty.cz/me-misto-je-dole/.

Básně Pavla Němce z deníkového cyklu Březen (revue Host 1/2022) vystihují verše z básně Prý: „ptáci se v letu nesrazí / díky dvěma poučkám / zadrátovaným v mozku / uhýbat pokaždé doprava / a změnit výšku / když se blíží jiný“. Básnické záznamy, prostřednictvím kterých lze vnitřně čelit doléhající realitě, kotevní texty, texty uchopující, křehké i silné zároveň. Němcovy živé, a přitom často nečekané obrazy, expresivní i drobné opomíjené jsou emočně velmi intenzivní: „plastové zoubky dětské pily / koušou drážky do trámků / to jsou ale blbý hračky / pila která vážně piluje / kladivo kterým to bolí / nevykleštěné makety / přetahujeme se / vzteká se a zatvrzuje / ani ne dvouleté prsty / na plastové rukojeti / chce mi ublížit / chce dál opravovat“ (báseň Pomocník). V básních se působivě, přirozeně mění nálady, šíře záběru, expozice – čtu je rozechvěle, dychtivě, s touhou nechat v sobě právě přečtenou báseň doznít a zároveň s nedočkavostí, jaký naléhavý obraz či glosa budou v té následující. V obdobném rozpoložení je procházím při psaní do náčrtníku – skoro z každé z nich bych rád ocitoval alespoň několik veršů, abych vystihl vše, co se mi jeví důležité… raději ale přidám ještě jednu celou báseň: „konečně jsi řekla / že se vzdaluju / čekal jsem to / a nic si nenachystal / a co to muzeum dneska / a co ta vlněná tma / při počítání žeber / tenkrát v plzni / a co jak sis objednala / sms jízdenku / omylem u mě / a já ti ji nakreslil / normálně jsi na ní dojela“ (báseň Konečně). Doufám, že celý cyklus vyjde knižně.